เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้นพร้อมพิมพ์ในตัว ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI-02P

รายละเอียด

เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้นพร้อมพิมพ์ในตัว ยี่ห้อ TIGER รุ่น TI-02P

 • MODEL : TI-02P
 • LED สีแดง, ตัวเลขสูง1 นิ้ว, แสดงตัวเลข 6 หลัก
 • ชั่งได้ 2 หน่วย คือ kg และ lb
 • มี Built in Thermal Printer โดยใช้กระดาษต่อเนื่อง  แสดง วันที่/เดือน/ ปี/เวลา/ลำดับที่/น้ำหนัก
 • หน้ำหว้ำงกระดำษ 5.5 ซม.
 • สามารถนับจำนวนชิ้นงานได้ (Counting mode)
 • สำมำรถบวกสะสมน้ำหนักได้
 • สำมำรถหักค่ำภำชนะ( Pre – Tare ,Tare )
 • มีระบบเช็คน้ำหนัก Hi-Lo-OK
 • พร้อมช่องต่อสาย RS232C
 • Built-in Rechargeable Battery = 6V DC
 • External Power Adaptor = 12V DC, 800mA
 • โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
 • รับประกัน 1 ปี (ภายใต้การใช้งานปกติ)
 • เอกสาร Certificate Calibration ISO/IEC 17025  (โปรดสอบถามเพิ่มเติม)
 • สามารถสอบถามพิกัดน้ำหนักเพิ่มเติมได้ มีพิกัดน้ำหนักถึง 3000 kg.
Model Capacity Resolution Pan Size
TI-02P-15K 15 kg 1 g 300 x 400 mm.
TI-02P-30K 30 kg 2 g
TI-02P-60K 60 kg 5 g
TI-02P-150K 150 kg 10 g
TI-02P-30K 30 kg 2 g 400 x 500 mm.
TI-02P-60K 60 kg 5 g
TI-02P-150K 150 kg 10 g
TI-02P-300K 300 kg 50 g
TI-02P-60K 60 kg 5 g 500 x 600 mm.
หรือ
600 x 800 mm.
TI-02P-150K 150 kg 10 g
TI-02P-300K 300 kg 20 g
TI-02P-500K 500 kg 50 g